O nas

Przedszkole nr 62 w Gdańsku zostało powołane w 1974 roku, a od 2005 roku nosi nazwę „Kraina Bajek”. Od 01.09.2022 roku razem ze Szkołą Podstawową nr 80 wchodzi w skad Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10.
Placówka znajduje się na gdańskim Przymorzu w pobliżu ciągu komunikacyjnego, a jednocześnie w miejscu zacisznym i zapewniającym dzieciom bezpieczny pobyt.
Przedszkole posiada do dyspozycji dzieci 4 duże sale dydaktyczne,z łazienkami oraz salę gimnastyczną, która wyposażona jest odpowiednio do możliwości dzieci. Wygospodarowano w niej miejsce na scenę z oświetleniem, nagłośnieniem i kurtyną oraz garderobą teatralną. Znajduje się w niej również multimedialna tablica interaktywna do zabaw i zajęć edukacyjnych. Pomoce, zabawki i kąciki tematyczne pobudzają do samodzielnego działania oraz mobilizują do twórczej aktywności.

Naszym atutem jest ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt sportowo- rekreacyjny będący odpowiednim miejscem do aktywności ruchowej oraz organizowania imprez plenerowych.
W przedszkolu pielęgnowane są wieloletnie tradycje, do których należą: festyny rodzinne, dni rodziny, spotkania z rodzicami, absolwentami, zajęcia integracyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia otwarte.

Organizujemy i uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, integracyjnych, przeglądach teatralnych, konkursach i innych przedsięwzięciach organizowanych wspólnie.
Realizujemy treści wynikające z podstawy programowej, programy własne i projekty edukacyjne.

Działania wychowawcze i edukacyjne w naszym przedszkolu polegają na:

 • Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • Kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci
 • Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 • Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności,  dążeniu do osiągania celów, podejmowaniu odpowiedzialności za siebie, innych i najbliższe swoje otoczenie
 • Kształtowaniu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Rozwijaniu wrażliwości moralnej
 • Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczaniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
 • Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć
 • Wspomaganiu rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci
 • Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych
 • Wspomaganiu rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną
 • Tworzeniu warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
 • Kształtowaniu postawy rodzinnej, obywatelskiej i patriotycznej
 • Przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
 • Przygotowaniu do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym
 • Zapewnianiu dzieciom możliwości wspólnej zabawy, opieki, wychowania i zdobywania wiedzy dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych w atmosferze akceptacji i w bezpiecznych warunkach oraz tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 • Zapewnianiu dzieciom 6-letnim realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przedszkole jest placówką 4 – oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat:

 • grupa I – „Krasnoludki”
 • grupa II – „Bajkoludki”
 • grupa III – „Kosmoludki”
 • grupa IV – „Ekoludki”

Każdy wychowanek w naszym przedszkolu:

 • ma dobrą, fachową opiekę, szansę osiągania sukcesów na miarę możliwości, dobre przygotowanie do nauki w szkole
 • mamy świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata
 • służymy radą rodzicom, którym zależy, aby ich dziecko nauczyło się funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach
 • wychowujemy dziecko szczęśliwe z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami
 • każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo, może działać zgodnie z wrodzonym potencjałem
 • rodzice wychowanków są współautorami sukcesów swoich dzieci, zapewniamy im wsparcie w swej roli wychowawczej i otrzymują szczegółową informację o postępach i problemach dzieci
 • współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i logopedą, aby dzieci mogły korzystać z fachowej pomocy niezbędnej dla ich harmonijnego rozwoju, wyrównywania i korygowania braków w przygotowaniu do nauki w szkole oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń.

Wizja przedszkola

 • wychowujemy dziecko szczęśliwe, z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami
 • wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka
 • jesteśmy placówką odpowiadającą potrzebom środowiska

Organizacja procesu edukacyjnego:

 • preferujemy metody twórcze – w ten sposób pomagamy dziecku działać zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
 • poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci – diagnozujemy ich osiągnięcia rozwojowe z wykorzystaniem metod obserwacyjnych
 • umożliwiamy dzieciom dokonywania wyboru i przeżywania efektów własnych działań
 • uczymy dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu z uwzględnieniem potrzeb innych
 • umożliwiamy dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

Misja przedszkola

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA WSZECHSTRONNY, BEZPIECZNY, RADOSNY ROZWÓJ WSZYSTKIM WYCHOWANKOM

W naszym przedszkolu :

 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
 • sprawiamy, że dziecko czuje się kochane , akceptowane i szczęśliwe
 • przygotowujemy dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami
 • dbamy o zapewnienie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień jak również wyrównywanie szans edukacyjnych
 • dajemy dziecku możliwość samorealizacji, współpracy, kreatywności myślenia, twórczego działania oraz uczestnictwa w ciekawych zajęciach
 • zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli
 • dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobra komunikację
 • stoimy na straży praw dziecka
 • pomagamy sobie i szanujemy siebie nawzajem
 • współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Kierunki rozwoju przedszkola

 • Wychowanie oparte na wzmocnieniach i konserwatywnym działaniu
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym

Cele strategiczne

 • Przedszkole dba o zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny oraz kształtuje odporność emocjonalną
 • Przedszkole efektywnie przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, umożliwiając osiąganie sukcesów zarówno dzieciom uzdolnionym, jak i dzieciom mającym trudności
 • Przedszkole współpracuje rodzicami i środowiskiem w celu realizacji zadań
 • Przedszkole podnosi atrakcyjność i jakość pobytu dziecka w przedszkolu poprzez unowocześnianie bazy oraz poszukiwanie ciekawych form rozwijania aktywności dziecka

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 62 „KRAINA BAJEK” W GDAŃSKU

Cele ogólne

 • TWORZENIE WIĘZI Z RODZINĄ I ŚRODOWISKIEM, W KTÓRYM DZIECKO WZRASTA
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA SPRAW KONFLIKTOWYCH
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ROZRÓŻNIANIA DOBRA OD ZŁA
 • KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH NORM MORALNYCH NP. TOLERANCJI, ŻYCZLIWOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 • UŚWIADOMIENIE ZAGROŻEŃ OTACZAJĄCEGO ŚWIATA
 • UŚWIADOMIENIE DZIECIOM SWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW

Cele operacyjne

Dziecko:

 • FUNKCJONUJE W ŚRODOWISKU ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI NORMAMI
 • SZANUJE CUDZE ZDANIE I WOLNOŚĆ INNYCH
 • ROZUMIE I PRZESTRZEGA ZASADY ZGODNEGO WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE
 • POTRAFI KULTURALNIE ZWRACAĆ SIĘ DO INNYCH, UŻYWA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH
 • ROZUMIE POTRZEBĘ STOSOWANIA PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ
 • ZAUWAŻA SYTUACJE ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU WŁASNEMU I INNYCH
 • ZNA SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
 • POTRAFI NAZYWAĆ, WYRAŻAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJE EMOCJE
 • ROZUMIE SWOJE PRAWO DO POMOCY ZE STRONY DOROSŁYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH
 • MA POCZUCIE OBOWIĄZKOWOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYTRWAŁOŚCI DECYDUJĄCE O DOPROWADZENIU DO KOŃCA ROZPOCZĘTEJ PRACY
 • POTRAFI CIESZYĆ SIĘ Z WŁASNYCH SUKCESÓW, DOCENIA SUKCESY INNYCH, UMIE Z GODNOŚCIĄ PRZYJMOWAĆ PORAŻKI
 • MA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, WIARY WE WŁASNE SIŁY, MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w Przedszkolu nr 62 ” KRAINA BAJEK” w Gdańsku:

 • WSPÓLNIE I ZGODNIE BAWIĘ SIĘ Z DZIEĆMI
 • POTRAFIĘ CZEKAĆ NA SWOJĄ KOLEJ W CZASIE ZABAWY
 • SZANUJĘ CUDZĄ WŁASNOŚĆ
 • WIEM, ŻE PRACA INNYCH JEST TRUDEM, KTÓRY NALEŻY SZANOWAĆ I TEGO SAMEGO OCZEKUJĘ OD INNYCH
 • DO ZABAWY BIORĘ TYLKO TE ZABAWKI, KTÓRYMI TERAZ BĘDĘ SIĘ BAWIĆ, A PO SKOŃCZONEJ ZABAWIE ODŁOŻĘ JE NA MIEJSCE
 • BAWIĘ SIĘ TAK, ABY NIE POWODOWAĆ ZAGROŻENIA I PRZYKROŚCI
 • POMAGAM INNYM, MŁODSZYM I MNIEJ SPRAWNYM DZIECIOM
 • PRÓBUJĘ SAMODZIELNIE ROZWIĄZYWAĆ SYTUACJE PROBLEMOWE, ZGODNIE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYMI NORMAMI
 • STOSUJĘ FORMY GRZECZNOŚCIOWE : PROSZĘ, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM
 • WIEM, ŻE W PRZEDSZKOLU JESTEM PO TO, ABY NAUCZYĆ SIĘ WSZYSTKIEGO CO BĘDZIE MI POTRZEBNE W SZKOLE

System motywacyjny stosowany w Przedszkolu nr 62 ” KRAINA BAJEK” w Gdańsku

Stosowane nagrody:

 • POCHWAŁA INDYWIDUALNA
 • POCHWAŁA PRZED CAŁĄ GRUPA
 • POCHWAŁA PRZED RODZICAMI
 • NAGRODA PRZEZ SPRAWIENIE DZIECKU PRZYJEMNOŚCI WYBRANEJ PRZEZ NIEGO (NP. CIEKAWA ZABAWKA, ULUBIONA GRA DZIECKA)
 • NAGRODA PRZEZ OBDAROWANIE DZIECKA NAKLEJKAMI „ZACHĘTKAMI” WZMACNIAJĄCYMI POZYTYWNE ZACHOWANIA DZIECI

Stosowane sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych:

 • SPOSÓB NATURALNY – ZADOŚĆUCZYNIENIE WYRZĄDZONEJ KRZYWDY, NAPRAWIENIE SZKODY
 • ODMÓWIENIE DZIECKU PRZYJEMNOŚCI
 • CZASOWE ODEBRANIE PRZYZNANEGO PRZYWILEJU
 • „KRZESEŁKO MYŚLICIELA”- CHWILOWE WYKLUCZENIE DZIECKA Z ZABAWY W CELU PRZEMYŚLENIA SWOJEGO ZACHOWANIA