Dbając o bezpieczeństwo dzieci zwracamy szczególną uwagę na procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dziecko powinno być przyprowadzone przez rodzica lub upoważnioną do tego osobę zgodnie z zadeklarowana godziną w umowie o świadczenie usług przez przedszkole. Ewentualne spóźnienia należy zgłaszać telefonicznie do godz. 9.00 (jest to związane z przygotowaniem posiłków). Ważne jest, aby rodzic przyprowadził dziecko do sali, w której się zbierają dzieci i przekazał nauczycielce. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola zgodnie z zadeklarowaną godziną. Odebranie dziecka po zadeklarowanej godzinie wiąże się z naliczeniem kary, której wysokość ustala Gmina Gdańsk. Uprzejmie prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych ze względna bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie, osoby nietrzeźwe i nieupoważnione. Upoważnienie osób ma formę pisemną (formularz). Podaje się w upoważnieniu dane osoby wraz z jej numerem dowodu osobistego oraz terminem obowiązywania zgody na odbieranie dziecka. Nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania osoby upoważnionej. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do nauczycieli poszczególnych grup.