Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Aby współpraca ta była efektywna uznaje się prawo rodziców do:

zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola
zaproponowania udziału dzieci w zajęciach dodatkowych oraz planowanym harmonogramie imprez kulturalnych i uroczystości przedszkolnych
znajomości zamierzeń wychowawczych podawanych do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej
zapoznania z wytworami prac dzieci z realizacji różnych zadań
rodzice w kontaktach indywidualnych mają możliwości uzyskania rzetelnej informacji na temat postępów w rozwoju psychicznym i fizycznym dziecka
mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji
do uzyskiwania porad w sprawach wychowania dzieci, do pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej
wpływania, wyrażania, przekazywania dyrektorowi przedszkola opinii na temat pracy przedszkola i dzieci
udziału w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez przedszkole
rodzice mają prawo do przekazywania uwag o pracy przedszkola do Kuratorium Oświaty lub bezpośrednio wizytatorowi Kuratorium Oświaty, zachowując drogę służbową

Rodzice mają obowiązek:

wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i otaczający go świat
odpowiadać za swoje dzieci i dbać o nie
wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań
angażować się jako partnerzy w wychowanie swoich dzieci w przedszkolu
przekazywać prawdziwe informacje dotyczące możliwości ujednolicenia celów edukacyjnych
osobiście włączać się w życie przedszkola
przekazywać informacje dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu w dniu poprzedzającym nieobecność lub tego samego dnia w godzinach rannych
przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku alergii oraz po przebytej chorobie rodzice mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające gotowość dziecka do udziału w zajęciach w przedszkolu