Prawa i obowiązki wychowanka naszego przedszkola

Dziecko przebywające w przedszkolu ma prawo do:

1. Warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowania godności osobistej.

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.

3. Akceptowania takim, jakim jest.

4. Indywidualnej ścieżki rozwoju, pomocy w poszukiwaniu, odkrywaniu i przekraczaniu dotychczasowych osiągnięć.

5. Snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone oraz spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

6. Jedzenia i picia, jeżeli jest głodne i spragnione.

7. Zdrowego, urozmaiconego jedzenia.

8. Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić.

9. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

10. Reprezentowania przedszkola w konkursach, przeglądach i imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.

11. Ma prawo do nauki, zabawy i rozrywki.

Dziecko przebywające w przedszkolu powinno:

1. Szanować swoją i cudzą własność.

2. Umieć dzielić się przedmiotami i zabawkami, którymi się bawi.

3. Przestrzegać zawartych umów zgodnej zabawy i kulturalnego zachowania.

4. Być uprzejme i uczciwe.

5. Być życzliwe i przyjazne.

6. Być zdyscyplinowane i odpowiedzialne.

7. Być myślącym dzieckiem starającym się rozwiązywać różne problemy.

Dziecko przebywające w przedszkolu ma obowiązek:

1. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników przedszkola i osób dorosłych.

2. Wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pracowników obsługi.

3. Dostosowania się do organizacji w przedszkolu: dzieciom wzbrania się biegania po korytarzach podczas odbierania ich przez rodziców, samowolnego oddalania się z budynku przedszkola, samowolnego przechodzenia do innych sal.

4. Podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń przedszkolnych, wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania umów zawartych z nauczycielem

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

DZIECKO KOŃCZĄCE EDUKACJĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU:

  • zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym; jest przyjaźnie nastawione do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności; cechuje się gotowością do podjęcia nauki w szkole
  • jest rozbudzone w kierunku aktywizowania procesów umysłowych – spostrzegania, porównywania, klasyfikowania, wyciągania wniosków, posługiwania się pojęciami ogólnymi; jest chłonne wiedzy, lubi odkrywać, tworzyć, doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań
  • zna zasady zdrowego stylu życia; dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną; unika zagrożeń; dba o środowisko
  • wykazuje się samodzielnością w codziennych czynnościach samoobsługowych i działaniu, planuje swoją aktywność zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami, samodzielnie wykonuje powierzone zadania; jest twórcze i kreatywne
  • komunikuje się poprzez nawiązywanie poprawnych kontaktów z innymi ludźmi, wyrażanie swoich potrzeb, myśli, umiejętne kierowanie się swoimi emocjami; jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami
  • potrafi dokonać samooceny; jest krytyczne wobec siebie i innych poprzez umiejętne ocenianie różnych sytuacji i adekwatne zachowanie; rozumie konsekwencje swojego postępowania; odróżnia fikcję od świata realnego
  • potrafi współpracować z innymi podejmując się realizacji różnorodnych zadań, zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie; jest uczciwe i prawdomówne, życzliwe i koleżeńskie, szanuje własność swoją i innych
  • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach; nie używa słów obraźliwych i wulgarnych; szanuje innych ludzi, także „sprawnych inaczej” starając się nie urazić ich swym zachowaniem; jest wrażliwe i opiekuńcze
  • okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych, czuje się Polakiem i Europejczykiem